نام من سامان مسبوقی است.سن من متولد سال 82  هستم و دانش آموز مدرسه ی سلام صادقیه می باشم.بسکتبال را خیلی دوست دارم ودر مسابقات زیادی مقام دارم.امیدوارم شما از مطالب من خوشتان بیاید