آب های زمین در حال اتمام است.کمی بیندیشیم.خواهش!.ممکن است برای آینده نماندزمین در تب