پینت بال

 خبری خوش برای بچه های درسخون سلام صادقیهقراره که مدرسه ی سلام صادقیه امسال هم مثل سال پیش بچه های ممتاز در آزمون نشانه رو ببره اردوی تفریحی ورزشی پینت بال اسنایپر.